Ημερολόγιο Έργου

Διαβάστε εν συντομία την εξέλιξη του έργου

 

2012

2013

2014

2015

2016

  Ιανουάριος Ιανουάριος Ιανουάριος Ιανουάριος
  Φεβρουάριος Φεβρουάριος Φεβρουάριος Φεβρουάριος
  Μάρτιος Μάρτιος Μάρτιος Μάρτιος
  Απρίλιος Απρίλιος Απρίλιος Απρίλιος
  Μαϊος Μαϊος Μαϊος Μαϊος
  Ιούνιος Ιούνιος Ιούνιος Ιούνιος
  Ιούλιος Ιούλιος Ιούλιος Ιούλιος
  Αύγουστος Αύγουστος Αύγουστος Αύγουστος
  Σεπτέμβριος Σεπτέμβριος Σεπτέμβριος Σεπτέμβριος
Οκτώβριος Οκτώβριος Οκτώβριος Οκτώβριος  
Νοέμβριος Νοέμβριος Νοέμβριος Νοέμβριος  
Δεκέμβριος Δεκέμβριος Δεκέμβριος Δεκέμβριος  

 

2015

Μαϊος

Στο πλαίσιο της Δράσης Α3, δείγματα εδάφους (190) συλλέχθηκαν από την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους του πειραματικού στο θερμοκήπιο και αναλύονται στο εργαστήριο του Ινστιτούτου Εδαφολογίας. Για το δεύτερο μέρος του πειράματος χρησιμοποιήθηκαν δύο φυτά δείκτες (μαρούλι και άνηθος). Το πειραματικό σχέδιο, σε τρεις επαναλήψεις, περιλαμβάνει (1) καμία επέμβαση, (2) χημική λίπανση, (3) εφαρμογή κόμποστ με ζεόλιθο και συμπληρωματική χημική λίπανση. Οι δόσεις χημικής λίπανσης και κόμποστ υπολογίστηκαν με εφαρμογή του Λογισμικού Διαχείρισης Καλλιέργειας.

Στο πλαίσιο της Δράση Α4:

 • Συνέχιση της ενσωμάτωσης των αλγορίθμων για τη λειτουργικότητα  του υπομοντέλου «Συμβουλευτική» στο Λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας.
 • Σχεδιασμός των προδιαγραφών όλων των απαραίτητων κλάσεων και δομών δεδομένων για τα μοντέλα του nερού και κόμποστ για το υπομοντέλο «Συμβουλευτική».
 • Υλοποίηση των αλγορίθμων που είναι υπεύθυνα για την αποθήκευση της τοποθεσίας ενός επιλεγμένου χωραφιού, μαζί με της τιμές της εδαφικής ανάλυσης του.

Συνέχιση σχεδιασμού και υλοποίησης του λογισμικού του Κέντρου Παρακολούθησης και Διαχείρισης (CMMT-server). Ολοκλήρωση του αλγορίθμου που είναι υπεύθυνος για την σύνδεση του λογισμικού του Κέντρου Παρακολούθησης και Διαχείρισης (CMMT-server) με το Λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας (Δράση Β2).

Ανάλυση ευαισθησίας των πρωταρχικών αποτελεσμάτων από την ανάπτυξη του Xάρτη Επικινδυνότητας υδάτων της πιλοτικής περιοχής. Κατάρτιση βάσης επικαιροποιημένων δεδομένων και υπολογισμός αντίστοιχων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της καλλιέργειας των κελυφωτών φυστικιών και της διαχείρισης των αποβλήτων τους για χρήση κατά την μοντελοποίηση της Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής τους με βάση τα πρώτα αποτελέσματα των αντίστοιχων ερωτηματολογίων. Αριθμητική προσομοίωση της Διάχυσης-Μεταφοράς της πιλοτικής περιοχής βάσει των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων των υδάτων και το (υδρο)γεωλογικό υπόβαθρο της Αίγινας. Ανάλυση σε εποχική βάση, επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τις δειγματοληπτικές αναλύσεις των υδάτων και εδαφών της πιλοτικής περιοχής (Δράση C1).

Στο πλαίσιο της δράσης C2 έγινε ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων του υφιστάμενου ερωτηματολογίου για τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού, προσαρμοσμένο σε διάφορες ομάδες-στόχους.

Στις 20 Μαϊου διοργανώθηκε στην Αίγινα από το Αγροτικό Σύλλογο Αίγινας ενημερωτική συνάντηση με τοπικούς παραγωγούς. Στη διάρκεια της διοργάνωσης παρουσιάστηκαν αποτελέσματα του έργου και εξηγήθηκαν οι μελλοντικές δράσεις του έργου. Ακολούθησε επίδειξη του Λογισμικού Διαχείρισης Καλλιέργειας και εκπαίδευση παραγωγών στη χρήση του. Περισσότεροι από 70 παραγωγοί συμμετείχαν στη διοργάνωση, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από τη διαδικτυακή τηλεόραση του Aegina Portal (Δράση D1).

Μετά την επίδειξη κομποστοποίησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αίγινα τον Σεπτέμβριο 2014, αρκετοί παραγωγοί εφάρμοσαν την τεχνική και κομποστοποίησαν απόβλητα. Δείγματα από αυτά το κόμποστς συλλέχθηκαν για ανάλυση. 

Απρίλιος

Οι πειραματισμοί σχετικά με τη μελέτη των επιπτώσεων των αποβλήτων σε διάφορους τύπους εδαφών ολοκληρώθηκαν από το ΙΕΑ. Περίπου 150 εδαφικά δείγματα συλλέχθηκαν και αναλύονται στο εργαστήριο. Παράλληλα, το δεύτερο πείραμα για την αξιολόγηση της θρεπτικής ικανότητας των κόμποστς και των αποβλήτων κελυφωτού φυστικού ξεκίνησαν  στο θερμοκήπιο του ΙΕΑ (Δράση Α3).

Ενσωμάτωση των αλγορίθμων λειτουργικότητας  του υπομοντέλου «Συμβουλευτική» του Λογισμικού Διαχείρισης Καλλιέργειας. Υλοποίηση όλων των απαραίτητων κλάσεων καθώς και των δομών δεδομένων (Δράση Α4).

Ενσωμάτωση των γραφικών γεωχωρικών στοιχείων (maps API) στο υπομοντέλο της διαχείρισης χωραφιών, τα οποία προσφέρουν στο χρήστη μια εύχρηστη διεπαφή, με σκοπό την αποθήκευση  των συντεταγμένων της τοποθεσίας κάθε χωραφιού (Δράση Α4).

Συνέχιση σχεδιασμού και υλοποίησης του λογισμικού του Κέντρου Παρακολούθησης και Διαχείρισης (CMMT-server) για την υποστήριξη χαρτογραφικών δεδομένων από το Γεωπληροφιριακό Σύστημα που θα αναπτυχθεί από το έργο (GIS-LIS) (Δράση Β2).

Αρχική υλοποίηση του μοντέλου που είναι υπεύθυνο για την σύνδεση του λογισμικού του Κέντρου Παρακολούθησης και Διαχείρισης (CMMT-server) με το Λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας (Δράση Β2).

Οικονομετρική ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου (εισροών - εκροών) της καλλιέργειας των κελυφωτών φυστικιών (Δράση C1).

Κατάρτιση βάσης επικαιροποιημένων δεδομένων και υπολογισμός αντίστοιχων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της καλλιέργειας των κελυφωτών φυστικιών και της διαχείρισης των αποβλήτων τους για χρήση κατά την μοντελοποίηση της Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής τους με βάση τα πρώτα αποτελέσματα των αντίστοιχων ερωτηματολογίων (Δράση C1).

Αριθμητική Προσομοίωση της Διάχυσης-Μεταφοράς της πιλοτικής περιοχής βάσει των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων των υδάτων και το (υδρο)γεωλογικό υπόβαθρο της Αίγινας (Δράση C1).

Ανάλυση σε εποχική βάση, επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τις δειγματοληπτικές αναλύσεις των υδάτων και εδαφών της πιλοτικής περιοχής (Δράση C1).

Ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων του υφιστάμενου ερωτηματολογίου για τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού, προσαρμοσμένο σε διάφορες ομάδες- στόχους (Δράση C2).

Μάρτιος

Το ΙΕΑ συνέχισε τους πειραματισμούς στο θερμοκήπιο, με συνεχή καταγραφή των δεδομένων του πειράματος. Με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους του πειράματος (επίδραση εφαρμογής αποβλήτων και κόμποστ από κελυφωτά φυστίκια) θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος, το οποίο ήδη σχεδιάζεται από το ΙΕΑ σε συνεργασία με την υπεύθυνη του έργου Δρ. Μ. Ντούλα. Το νέο πείραμα θα περιλαμβάνει μελέτη της θρεπτικής ικανότητας των κόμποστς που παρασκευάστηκαν στη διάρκεια του προγράμματος καθώς και ανεπεξέργαστων αποβλήτων (Δράση Α3).

Κατάρτιση βάσης επικαιροποιημένων δεδομένων και υπολογισμός αντίστοιχων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της καλλιέργειας των κελυφωτών φυστικιών και της διαχείρισης των αποβλήτων τους για χρήση κατά την μοντελοποίηση της Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής τους με βάση τα πρώτα αποτελέσματα των αντίστοιχων ερωτηματολογίων (δράση C1).

Αριθμητική Προσομοίωση της Διάχυσης-Μεταφοράς της πιλοτικής περιοχής βάσει των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων των υδάτων και το (υδρο)γεωλογικό υπόβαθρο της Αίγινας (δράση C1).

Ανάλυση σε εποχική βάση, επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τις δειγματοληπτικές αναλύσεις των υδάτων και εδαφών της πιλοτικής περιοχής (δράση C1).

Ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων του υφιστάμενου ερωτηματολογίου για την Ανάλυση του Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού, προσαρμοσμένο σε διάφορες ομάδες-στόχους .

Ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων του υφιστάμενου ερωτηματολογίου για τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού, προσαρμοσμένο σε διάφορες ομάδες- στόχους (δράση C2).

Φεβρουάριος

Οι Δρ. Α. Σαρρής (ΙΜΣ) και Δρ. Μ. Ντούλα (ΙΕΑ-Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο), σε μία σειρά συναντήσεων από τις 9 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2015, ολοκλήρωσαν το σχεδιασμό του αλγόριθμου του Λογισμικού Διαχείρισης Καλλιέργειας και καθόρισαν όλες τις λεπτομέρειες ανάπτυξης του Γεωπληροφοριακού Συστήματος του λογισμικού (GIS-LIS) και της επέκτασής του σε άλλες περιοχές της Μεσογείου.

Το ΙΜΣ ολοκλήρωσε σε συνεργασία με τον Δρα Β. Καββαδία και τεχνικά τον αλγόριθμο του μοντέλου λίπανσης καλλιέργειας του λογισμικού.

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών συνέχισε την ανάλυση σχεδιασμού και την ανάπτυξη του υπομοντέλου «αξιολόγησης ποιότητας» καθώς και το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της γραφικής διεπαφής (GUI) του παραπάνω υπομοντέλου ώστε να είναι φιλική προς το χρήστη.

Αναπτύχθηκε δοκιμαστική έκδοση του υπομοντέλου αξιολόγησης ποιότητας εδάφους, νερού και κόμποστ και είναι  διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα (Δράση Α4). Ρύθμιση του διακομιστή ώστε να υποστηρίζει τη φιλοξενία της εγκατάστασης του λογισμικού και μελλοντικών ενημερώσεων.

Εγχειρίδιο χρήσης για την εγκατάσταση της δοκιμαστικής έκδοσης του πακέτου λογισμικού και των δυνατοτήτων του είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου και στις δύο γλώσσες του λογισμικού.

Στο πλαίσιο της δράσης Β2 συνεχίστηκε ο σχεδιασμός του λογισμικού του Κέντρου Παρακολούθησης και Διαχείρισης (CMMT-server) για την υποστήριξη χαρτογραφικών δεδομένων.

Συνεργασία του ΙΜΣ και του ΙΕΑ προκειμένου να δοκιμαστεί η μεταφορά δεδομένων του μετεωρολογικού σταθμού ο οποίος έχει εγκατασταθεί στην Αίγινα. Παροχή υποστήριξης και βοήθειας από το ΙΜΣ για την ανάκτηση δεδομένων από τον Μετεωρολογικό Σταθμό και ενσωμάτωσή τους στην ιστοσελίδα του έργου. Τα μετεωρολογικά δεδομένα είναι πλέον διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Επικαιροποίηση της ιστοσελίδας σύμφωνα με τις υποδείξεις και της εξωτερικής ομάδας αξιολόγησης έργων LIFE.

Κατάρτιση υφιστάμενου σεναρίου και υπολογισμός αντίστοιχων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της καλλιέργειας των κελυφωτών φιστικιών και της διαχείρισης των αποβλήτων τους για χρήση κατά την μοντελοποίηση της Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής τους με βάση τα πρώτα αποτελέσματα των αντίστοιχων ερωτηματολογίων (δράση C1).

Ανάλυση, επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τις δειγματοληπτικές αναλύσεις των υδάτων και εδαφών της πιλοτικής περιοχής για την δημιουργία GIS θεματικών χαρτών (δράση C1).

Ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων του υφιστάμενου ερωτηματολογίου για την Ανάλυση του Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού, προσαρμοσμένο σε διάφορες ομάδες- στόχους (δράση C1).

Στατιστική ανάλυση των κατάλληλων κοινωνικο-οικονομικών δεικτών σχετιζομένων με την αειφόρο καλλιέργεια της φιστικιάς στην Αίγινα (δράση C1).

Ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων του υφιστάμενου ερωτηματολογίου για τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού, προσαρμοσμένο σε διάφορες ομάδες- στόχους (δράση C1).

Ιανουάριος

Έναρξη πειραμάτων θερμοκηπίου από το ΙΕΑ στο πλαίσιο της δράσης Α3 προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση στερεών και υγρών αποβλήτων κατεργασίας κελυφωτού φυστικιού σε δααφορετικούς τύπους εδαφών, αντιπροσωπευτικών της Μεσογείου.

Ανάλυση σχεδιασμού και ανάπτυξη του υπομοντέλου «αξιολόγησης ποιότητας» από το ΙΜΣ για το Λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας (εισαγωγή αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης εδάφους, νερού άρδευσης, κομπόστ και άλλων οργανικών πρόσθετων και αξιολόγηση των παραμέτρων τους σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα (Δράση Α4). Σχεδιασμός και ανάπτυξη της γραφικής διεπαφής (GUI) του παραπάνω υπομοντέλου καθώς και υλοποίηση μιας πρώτης εφαρμογής (εκτελέσιμη εγκατάσταση σε Η/Υ), η οποία έχει συνταχθεί στην ελληνική αλλά και την αγγλική γλώσσα.

Στο πλαίσιο της δράσης Β2, έγινε σχεδιασμός του λογισμικού του Κέντρου Παρακολούθησης και Διαχείρισης (CMMT-server) για την υποστήριξη χαρτογραφικών δεδομένων.

Κατάρτιση υφιστάμενου σεναρίου καλλιέργειας των κελυφωτών φυστικιών και διαχείρισης αποβλήτων για τη μοντελοποίηση της Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής τους με βάση τα πρώτα αποτελέσματα των αντίστοιχων ερωτηματολογίων (Δράση C1).

Ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων από τις δειγματοληπτικές αναλύσεις των υδάτων και εδαφών της πιλοτικής περιοχής για την αξιολόγηση του κινδύνου της περιβαλλοντικής υποβάθμισής της με τη χρήση μεθόδων γεωστατικής (Δράση C1).

Ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων του υφιστάμενου ερωτηματολογίου για την Ανάλυση του Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού, προσαρμοσμένο σε διάφορες ομάδες- στόχους (Δράση C1).

Στο πλαίσιο της δράσης C2 έγινε επαναταξινόμηση των κατάλληλων κοινωνικο-οικονομικών δεικτών σχετιζομένων με την αειφόρο καλλιέργεια της φυστικιάς στην Αίγινα καθώς και ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων του υφιστάμενου ερωτηματολογίου για τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού, προσαρμοσμένο σε διάφορες ομάδες-στόχους.

Αρκετές ήταν και οι δράσεις διαφήμισης του έργου (Δράση D1):

 • Δημιουργία και αποστολή του 4ου Ενημερωτικού Δελτίου του έργου. Το Δελτίο στάλθηκε ηλεκτρονικά σε περισσότερους από 400 παραλήπτες (στα ελληνικά και στα αγγλικά).
 • Εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του έργου
 • Ενσωμάτωση στατιστικών στοιχείων στην ιστοσελίδα, δηλαδή συνολικές και μοναδικές επισκέψεις/προβολές σελίδων, μέσω του Google Analytics API, χρησιμοποιώντας ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον (με χρήση του Google Charts JS API)
 • Ενημερώσεις σε διάφορες ενότητες της ιστοσελίδας.
 • Ενημέρωση της υποδομής της ιστοσελίδας του Agrostrat, η οποία πλέον φιλοξενείται σε ένα νέο αποκλειστικό webserver του ΙΜΣ-ΙΤΕ.
 • Συνεργασία των τριών φορέων του έργου για δράσεις ενημέρωσης ασφαλείας για το τμήμα της «περιοχής των εταίρων» της ιστοσελίδας, και κυρίως των δικαιωμάτων πρόσβασης και ελέγχου για πιστοποιημένους χρήστες.
 • Βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας για καλύτερη δυνατή ταχύτητα απόκρισης.

2014

Δεκέμβριος 2014

 • Ξεκίνησαν τα πειράματα στο θερμοκήπιο για τη μελέτη της επίδρασης των αποβλήτων κατεργασίας φυστικιών στις ιδιότητες του εδάφους. Τα πειράματα θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών (Δράση A3).
 • Το Σύστημα Καταλληλότητας χρήσης αποβλήτων (LIS_GIS system) αναπτύσσεται και σύντομα θα ενσωματωθεί στο λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας, το οποίο θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της δράσης Α4.
 • Οι ομάδες εργασίας του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, οι οποίες εργάζονται για την ανάπτυξη του λογισμικού της Δράσης Α4, συναντήθηκαν στο Ρέθυμνο στις 15 και 16 Δεκεμβρίου (Δράση Ε2) προκειμένου να συζητήσουν και να οριστικοποιήσουν λειτουργικά θέματα του λογισμικού. Το λογισμικό αξιολόγησης της ποιότητας του εδάφους, των αποβλήτων/κόμποστ και νερού άρδευσης θα είναι διαθέσιμο για χρήση από τους παραγωγούς και άλλους ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα του έργου τον Ιανουάριο (Δράση Α4).
 • Ανάλυση σχεδιασμού υπομοντέλων ανάλυσης εδάφους και νερών για το εργαλείο-λογισμικό αξιολόγησης της ποιότητας εδάφους και νερών (Δράση Α4).
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση ρουτίνων/λειτουργιών για το υπομοντέλο ανάλυσης νερών και κόμποστ από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Δράση Α4).
 • Υλοποίηση του εργαλείου-λογισμικού παρακολούθησης της ποιότητας εδάφους, νερού άρδευσης και κόμποστ/αποβλήτων (Δράση Α4).
 • Κατάρτιση εναλλακτικών σεναρίων καλλιέργειας των κελυφωτών φυστικιών από το Πολυτεχνείο Κρήτης και διαχείρισης αποβλήτων στην πιλοτική περιοχή για χρήση κατά τη μοντελοποίηση της Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής τους (Δράση C1).
 • Υπολογισμοί ενεργειακού ισοζυγίου (εισροών-εκροών) της καλλιέργειας των κελυφωτών φυστικιών / οικονομετρική ανάλυση με χρήση στατιστικού πακέτου (Eview). (Δράση C1).
 • Ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων του υφιστάμενου ερωτηματολογίου για την Ανάλυση του Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού, προσαρμοσμένο σε διάφορες ομάδες- στόχους (Δράση C1).
 • Τελική ανάλυση κατάλληλων κοινωνικο-οικονομικών δεικτών σχετιζομένων με την αειφόρο καλλιέργεια της φυστικιάς στην Αίγινα (Δράση C2).
 • Ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων του υφιστάμενου ερωτηματολογίου για τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού, προσαρμοσμένο σε διάφορες ομάδες- στόχους (Δράση C2).

Νοέμβριος 2014

 • Οι θεματικοί εδαφικοί χάρτες για την Αίγινα ολοκληρώθηκαν και είναι διαθέσιμοι από την ιστοσελίδα του έργου. Οι χάρτες θα ενσωματωθούν στο λογισμικό της δράσης Α4.
 • Ολοκληρώθηκε η τελική αξιολόγηση του μοντέλου λίπανσης από το ΙΕΑ (Δράση Α4). 
 • Ανασκόπηση της νομοθεσίας (εθνικής και Ευρωπαϊκής) σχετικά με τη χρήση οργανικών πρόσθετων στο έδαφος προκειμένου να ενσωματωθούν αντίστοιχοι περιορισμοί στο λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας της δράσης Α4. Το λογισμικό θα παρέχει συμβουλευτική σχετικά με τη χρήση οργανικών πρόσθετων στο έδαφος (κόμποστ, κοπριά, απόβλητα κατεργασίας φυστικιών ή και άλλους τύπους οργανικών αποβλήτων) λαμβάνοντας υπόψη τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των υλικών, τη γεωλογία και υδρολογία της περιοχής, τη νομοθεσία, τους θεματικούς χάρτες και το σκοπό της χρήσης (λίπανση, αποκατάσταση εδάφους).
 • Ο σχεδιασμός των πειραμάτων θερμοκηπίου ολοκληρώθηκε. Δέκα διαφορετικοί τύποι εδάφους θα αναμιχθούν με συγκεκριμένες ποσότητες κόμποστ και αποβλήτων προκειμένου να μελετηθούν οι επιπτώσεις στις ιδιότητες των εδαφών. Τα πειράματα θα διεξαχθούν στο θερμοκήπιο του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών (Δράση Α3).
 • Ανάλυση σχεδιασμού υπομοντέλων ανάλυσης εδάφους και νερών για το εργαλείο-λογισμικό παρακολούθησης της ποιότητας του εδάφους. νερών και κόμποστ/αποβλήτων (Δράση Α4).
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση ρουτίνων/λειτουργιών για το υπομοντέλο ανάλυσης εδάφους και νερών.
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση της γραφικής διεπαφής χρήστη του εργαλείου-λογισμικού παρακολούθησης και επικύρωση και αξιολόγηση των δεδομένων εισόδου κατά την ανάπτυξη του λογισμικού παρακολούθησης (Δράση Α4).
 • Ανάπτυξη προκαταρκτικού Xάρτη Επικινδυνότητας υδάτων της πιλοτικής περιοχής για αρδευτικούς σκοπούς με χρήση του λογισμικού ArcGIS 10.1 και του μοντέλου IWQ (Δράση C1).
 • Ανάπτυξη Xάρτη Επικινδυνότητας υδάτων της πιλοτικής περιοχής με χρήση του λογισμικού ArcGIS 10.1 και του μοντέλου DRASTIC για γεωργικές δραστηριότητες. Επικύρωση και ανάλυση ευαισθησίας των πρωταρχικών αποτελεσμάτων (Δράση C1).
 • Κατάρτιση εναλλακτικών σεναρίων καλλιέργειας των κελυφωτών φυστικιών και διαχείρισης αποβλήτων στην πιλοτική περιοχή για χρήση κατά την μοντελοποίηση της Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής τους (Δράση C1).
 • Ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων του υφιστάμενου ερωτηματολογίου για την Ανάλυση του Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού, προσαρμοσμένο σε διάφορες ομάδες- στόχους (Δράση C1).
 • Τελική ανάλυση κατάλληλων κοινωνικο-οικονομικών δεικτών σχετιζομένων με την αειφόρο καλλιέργεια της φιστικιάς στην Αίγινα (Δράση C2).

Οκτώβριος 2014

 • Ανάλυση σχεδιασμού υπομοντέλων (ανάλυσης εδάφους) για το εργαλείο-λογισμικό παρακολούθησης και ανάπτυξη και υλοποίηση ρουτίνων/λειτουργιών για το υπομοντέλο ανάλυσης εδάφους (Δράση Α4).
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση του εργαλείου-λογισμικού παρακολούθησης της ποιότητας του εδάφους, των νερών και των αποβλήτων/κόιμποστ (Δράση Α4).
 • Ανάπτυξη Xάρτη Επικινδυνότητας υδάτων της πιλοτικής περιοχής με χρήση του λογισμικού ArcGIS 10.1 και του μοντέλου DRASTIC για γεωργικές δραστηριότητες (Δράση C1).
 • Επικύρωση και ανάλυση ευαισθησίας των πρωταρχικών αποτελεσμάτων.Κατάρτιση εναλλακτικών σεναρίων καλλιέργειας των κελυφωτών φυστικιών στην πιλοτική περιοχή για χρήση κατά την μοντελοποίηση της Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής τους (Δράση C1).
 • Ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων του υφιστάμενου ερωτηματολογίου για την Ανάλυση του Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού, προσαρμοσμένο σε διάφορες ομάδες- στόχους.Ανάλυση κατάλληλων κοινωνικο-οικονομικών δεικτών σχετιζομένων με την αειφόρο καλλιέργεια της φιστικιάς στην Αίγινα (Δράση C2).

Σεπτέμβριος 2014

Αύγουστος 2014

Ιούλιος 2014

 • Το 3ο Ενημερωτικό δελτίο του έργου στάλθηκε στους παραλήπτες των Νέων του AgroStrat (Δράση D1).
 • Το AgroStrat πρόκειται να συμμετάσχει στην 6η Γιορτή Φυστικιού στην Αίγινα, τον Σεπτέμβριο. Προγραμματίζεται η διοργάνωση δύο ημερίδων, μιας ενημερωτικής στις 20 Σεπτεμβρίου και μιας εκπαιδευτικής σχετικά με την κομποστοποίηση στις 21 Σεπτεμβρίου (Δράση D1). 
 • Πειραματική αξιολόγηση και επαλήθευση των εργαλείων εξοπλισμού πεδίου (Δράση Α2).
 • Ανάλυση σχεδιασμού υπομοντέλων (ανάλυσης νερού και εδάφους) για το εργαλείο-λογισμικό παρακολούθησης (Δράση Α4).
 • Έναρξη ανάπτυξης και υλοποίησης του εργαλείου-λογισμικού παρακολούθησης (Δράση Α4).
 • Ανάπτυξη Xάρτη Επικινδυνότητας υδάτων της πιλοτικής περιοχής με χρήση του λογισμικού ArcGIS 10.1 και του μοντέλου DRASTIC (Δράση C1).
 • Αριθμητική Προσομοίωση της Διάχυσης-Μεταφοράς της πιλοτικής περιοχής βάσει των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων των υδάτων και το γεωλογικό υπόβαθρο της Αίγινας (Δράση C1).
 • Προεπιλογή και ταξινόμηση κατάλληλων δεδομένων για μοντελοποίηση της Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής των κελυφωτών φιστικιών (Δράση C1).
 • Ανάλυση κατάλληλων κοινωνικο-οικονομικών δεικτών σχετιζομένων με την αειφόρο καλλιέργεια της φυστικιάς που έχουν υιοθετηθεί σε άλλες χώρες της Μεσογείου (Δράση C2).
 • Τελική δημιουργία ερωτηματολογίου σχετικά με τις κοινωνικο-οικονομικές επιδράσεις της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού, προσαρμοσμένο σε διάφορες ομάδες-στόχους (Δράση C2).

Ιούνιος 2014

Μάϊος 2014

Απρίλιος 2014

Μάρτιος 2014

 • Ομάδα δειγματοληψίας του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών (Μ. Ντούλα, Β. Καββαδίας, Κ. Δημόπουλος και Α. Τσούτσικος) πραγματοποίησε δειγματοληψία εδαφών στην Αίγινα το διάστημα από 18 έως 22 Μαρτίου (δράση Α2).
 • Το ΙΜΣ επεξεργάστηκε το λογισμικό του μετεωρολογικού σταθμού, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στην Αίγινα, με σκοπό να εγκατασταθεί server στην Αίγινα και να ρυθμιστούν οι απαιτήσεις ώστε τα μετεωρολογικά δεδομένα να μεταφέρονται on-line και να εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στην ιστοσελίδα του έργου, αλλά και να μπορούν να ενσωματωθούν στο λογισμικό της δράσης Α4.
 • Συμπληρωματικές ενέργειες πραγματοποιήθηκαν για την υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) της ιστοσελίδας.
 • Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός του εργαλείου-λογισμικού της δράσης Α4.
 • Προκαταρκτική διερεύνηση από το Πολυτεχνείο Κρήτης των στοιχείων για τη δημιουργία Xάρτη Επικινδυνότητας με χρήση του λογισμικού ArcGIS 10.1. Ενσωμάτωση, γεωαναφορά και ανάλυση των διαθέσιμων ΓΣΠ δεδομένων (δράση C1).
 • Προκαταρκτική διερεύνηση των γεωχημικών δεδομένων για τη μοντελοποίηση της ρύπανσης στην περιοχή μελέτης (Χρήση υπολογιστικού γεωχημικού πακέτου Phreeqc) στο πλαίσιο της δράσης C1.
 • Τελική τροποποίηση του υφιστάμενου ερωτηματολογίου για την Ανάλυση του Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού, προσαρμοσμένο σε διάφορες ομάδες- στόχους (δράση C1).
 • Διαμόρφωση ερωτηματολογίων σχετικά με τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού, προσαρμοσμένων σε διάφορες ομάδες-στόχους (δράση C2).

Φεβρουάριος 2014

 • Τα κόμποστς τα οποία παρασκευάστηκαν στην Αίγινα βρίισκονται στο στάδιο ωρίμανσης. Το κόμποστ με πρώτη ύλη, εκτός των άλλων, ζεόλιθο μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών προικειμένου να μελετηθεί περαιτέρω (δράση Α3).
 • Ομάδα δειγματοληψίας (Μ. Ντούλα, Κ. Δημόπουλος, Α. Τσούτσικος) πραγματοποίησαν δειγματοληψία νερών στην Αίγινα το διάστημα 3 έως 6 Φεβρουαρίου (δράση Α2).
 • Το ΙΜΣ πραγματοποίησε εργασίες βελτιώσης της ιστοσελίδας του έργου.
 • Προκαταρκτική διερεύνηση από το Πολυτεχνείο Κρήτης των στοιχείων για τη δημιουργία Xάρτη Επικινδυνότητας (δράση C1).
 • Προκαταρκτική διερεύνηση των γεωχημικών δεδομένων για τη μοντελοποίηση της ρύπανσης στην περιοχή μελέτης (Χρήση υπολογιστικού γεωχημικού πακέτου Phreeqc) στο πλαίσιο της δράσης C1.
 • Τροποποίηση του υφιστάμενου ερωτηματολογίου για την Ανάλυση του Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού, προσαρμοσμένο σε διάφορες ομάδες-στόχους (δράση
   C1).

 Ιανουάριος 2014

 • Η κομποστοποίηση εξελίσσεται επιτυχώς στην Αίγινα (Δράση Α3).
 • Ομάδα δειγματοληψίας του ΙΕΑ συνέλεξε οκτώ διαφορετικούς εδαφικούς τύπους από την Πελοπόννησο, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία στα αρχεία του ΙΕΑ, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στους πειραματισμούς της Δράσης Α3. Κομπόστ από απόβλητα κατεργασίας φυστικιών-AgroStrat Συλλέχθηκαν περίπου 770 κιλά εδαφών. Στους πειραματισμούς της δράσης Α3 πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 10 τύποι αντιπροσωπευτικών ελληνικών εδαφών.
 • Προσδιορισμός των παραμέτρων αξιολόγησης του νερού άρδευσης, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη του Εργαλείου Παρακολούθησης. Αντίστοιχος προσδιορισμός έγινε και για τις εδαφικές παραμέτρους.
 • Οι Δρ. Μ. Ντούλα και ο Δρ. Β. Καββαδίας επισκέφθηκαν το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στις 23 και 24 Ιανουαρίου, αντίστοιχα. Στις δύο αυτές συναντήσεις συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την πρόοδο των δράσεων Α2, Α3, Α4, C1 και C2.
 • Ανάλυση των απαιτήσεων και του σχεδιασμού του λογισμικού για το Εργαλείο Παρακολούθησης από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Δράση Α4).
 • Έγιναν βελτιώσεις στην ιστοσελίδα του έργου από το ΙΜΣ (εγγραφή για το Ενημερωτικό Δελτίο, διαχείριση ερωτηματολογίων, μετάφραση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πολύγλωσσο forum).
 • Προκαταρκτική διερεύνηση των στοιχείων για τη δημιουργία Xάρτη Επικινδυνότητας (Δράση C1).
 • Ανάλυση και ερμηνεία των ερωτηματολογίων που συλλέγονται on-line και αφορούν στην ΑΚΖ (Δράση C1).
 • Ενεργειακοί υπολογισμοί εισροών-εκροών ανάλογων με τα φυστίκια γεωργικών προϊόντων : Αξιολόγηση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων (Δράση C1).
 • Αρχική επιλογή κατάλληλων κοινωνικών δεικτών σχετιζομένων με την αειφόρο καλλιέργεια της φυστικιάς (Δράση C2).
 • Διαμόρφωση ερωτηματολογίων σχετικά με τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού, προσαρμοσμένων σε διάφορες ομάδες-στόχους (Δράση C2) .

2013

Δεκέμβριος 2013

 • Παρακολούθηση των δύο κομπόστς που έχουν παρασκευαστεί σε πιλοτικό χωράφι στην Αίγινα σε συνεργασία με τον κ. Αλυφαντή, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος του τοπικού Αγροτικού Συνεταιρισμού και έχει εκπαιδευτεί από την ομάδα του ΙΕΑ στην παρακολούθηση της θερμοκρασίας των κομπόστς, στη μέτρηση του οξυγόνου και της υγρασίας. Παρασκευάστηκε επίσης και τρίτο κομπόστ από τον κ. Αλυφαντή ακολουθώντας τις οδηγίες που του δόθηκαν από το ΙΕΑ (Δράση Α3).
 • Η Δρ. Μ.Ντούλα επισκέφθηκε την Αίγινα στις 6-7 Δεκεμβρίου για να διαπιστώσει την πορεία της κομποστοποίησης και να συλλέξει δείγματα από τα κομπόστ για ανάλυση (Δράση Α3).
 • Η 2η επίσκεψη παρακολούθησης της πορείας του AgroStrat από τον Δρ. Γ. Βαλαώρα έλαβε χώρα στις 17 Δεκεμβρίου στις εγκαταστάσεις του ΙΕΑ . Εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου συμμετείχαν στη συνάντηση.  
 • Έγιναν εργασίες βελτίωσης της ιστοσελίδας του έργου από το ΙΜΣ (Δράση D1): (i) προστέθηκαν εργαλεία διαχείρισης της ιστοσελίδας για τον συντονιστή του έργου, (ii) συμπληρωματικά εργαλεία για τις σελίδες των επισκεπτών και των εταίρων, (iii) προστέθηκαν εργαλεία υποστήριξης του δικτύου.
 • Υπολογισμοί εισροών-εκροών ενέργειας πραγματοποιήθηκαν από το Πολυτεχνείο Κρήτης για προϊόντα ανάλογα του κελυφωτού φυστικιού-ελήφθησαν προκαταρκτικά αποτελέσματα (Δράση C1).
 • Προκαταρκτική διερεύνηση των στοιχείων για τη δημιουργία χάρτη επικινδυνότητας από το Πολυτεχνείο Κρήτης (Δράση C1).
 • Αξιολόγηση και πρώτη επιλογή κατάλληλων κοινωνικών δεικτών σχετικών με την αειφόρο καλλιέργεια του κελυφωτού φυστικιού (Δράση C2).

Νοέμβριος 2013

 • Ομάδα δειγματοληψίας του ΙΕΑ επισκέφθηκε την Αίγινα μεταξύ 18 και 23 Νοεμβρίου προκειμένου (1) να γίνει δειγματοληψία εδαφών και δειγμάτων νερού στο πλαίσιο της δράσης Α2 και (2) να παρασκευαστούν κομπόστς από απόβλητα κατεργασίας φυστικιών στο πλαίσιο της δράσης Α3. Κατασκευάστηκαν δύο κομπόστ  με πρώτες ύλες απόβλητα, κοπριά, άχυρο και ζεόλιθο.
 • Συλλέχθηκαν τρεις διαφορετικοί τύποι εδαφών από την Αίγινα για τα πειράματα της δράσης A3, ενώ 7 ακόμη θα συλλεχθούν από άλλη περιοχή.
 • Ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθ. Κ. Κομνίτσας, επισκέφθηκε την Αίγινα στις 18 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των δράσεων C1 και C2, και συνεργάστηκε με την ομάδα του ΙΕΑ, τοπικούς παραγωγούς και γεωπόνους για τη συλλογή δεδομένων των παραπάνω δράσεων.
 • Οι εταίροι συγκέντρωσαν στοιχεία επικοινωνίας αρχών, φορέων, επιστημόνων και παραγωγών από την Ελλάδα και άλλες χώρες και εμπλουτίστηκε ο κατάλογος του δικτύου στην ιστοσελίδα από το ΙΜΣ (Δράση D1).
 • Το ΙΜΣ επικεντρώθηκε στην ανάλυση των απαιτήσεων και του σχεδιασμού του εργαλείου παρακολούθησης (Δράση Α4).
 • Το Πολυτεχνείο Κρήτης επικεντρώθηκε σε: (1) υπολογισμούς ενεργειακών εισροών-εκροών γεωργικών προϊόντων ανάλογων με το κελυφωτό φυστίκι (Δράση C1), (2) στην επιλογή των δεδομένων εισόδου για τη μοντελοποίηση της ΑΚΖ (Δράση C1), και (3) ανάλυση και προκαταρκτική επιλογή κατάλληλων κοινωνικών δεικτών σχετικών με την αειφόρο καλλιέργεια του κελυφωτού φυστικιού (Δράση C2) .

Οκτώβριος 2013

 • Ολοκληρώθηκαν οι GIS θεματικοί χάρτες για την ποιότητα των νερών άρδευσης της Αίγινας. Οι χάρτες αφορούν αποτέλεσματα από την πρώτη δειγματοληψία υδάτων και είναι διαθέσιμοι στη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας.
 • Εμπλουτισμός του Καταλόγου Δεδομένων της ιστοσελίδας (δράση D1).
 • Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, στο πλαίσιο της δράσης Α3, ολοκλήρωσε το σχεδιασμό των πειραμάτων αξιολόγησης της φυτοτοξικότητας και των επιπτώσεων των αποβλήτων αποφλοίωσης και των κομπόστ που παράγονται από αυτά σε διάφορους τύπους εδαφών. Τα πειράματα θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο 2013.
 • Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών εκτέλεσε εργασίες βελτίωσης της ιστοσελίδας του έργου, κυρίως όσον αφορά τη δημιουργία λογαριασμού και το forum (δράση D1).
 • Ξεκίνησε ο σχεδιασμός του λογισμικού του εργαλείου παρακολούθησης (monitoring tool) (δράση Α4).
 • Ανάλυση Κύκλου Ζωής: Έγινε υπολογισμός ενεργειακών εισροών-εκροών σε καλλιέργειες παρόμοιες με το κελυφωτό φυστίκι (προκαταρκτικά αποτελέσματα)-Δράση C1.
 • Προκαταρκτικός σχεδιασμός εισαγωγής δεδομένων για τη μοντελοποίηση της ΑΚΖ από το Πολυτεχνείο Κρήτης (Δράση C1).
 • Βιβλιογραφική ανασκόπηση υπαρχουσών μελετών σχετικών με την υιοθέτηση κατάλληλων κοινωνικών δεικτών σχετιζομένων με την καλλιέργεια του κελυφωτού φυστικιού, οι οποίοι έχουν υιοθετηθεί από άλλες Μεσογειακές χώρες (δράση C2). 

Σεπτέμβριος 2013

Αύγουστος 2013

 • Τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν δύο δειγματοληψίες στην Αίγινα από το Ινσιτούτο Εδαφολογίας. Η πρώτη από την ομάδα του Δρα Σ. Θεοχαρόπουλου (29 Ιουλίου-2 Αυγούστου) και αφορούσε στη λήψη δειγμάτων εδάφους και φύλλων προκειμένου να αναπτυχούν οι χάρτες καταλληλότητας εδάφους (δράση Α3). Η δεύτερη δειγματοληψία έγινε από τον Δρα Β. Καββαδία και την καθ. Α. Ασημακοπούλου μεταξύ 28 και 30 Αυγούστου προκειμένου να συλλεχθούν φύλλα ώστε να αξιολογηθούν φαινόμενα τοξικότητας εξαιτίας καλλιεργητικών πρακτικών αλλά και διάθεσης αποβλήτων στο έδαφος.
 • Ξεκίνησε η δημιουργία θεματικών GIS χαρτών ιδιοτήτων εδάφους και αρδευτικών υδάτων με δεδομένα από την πρώτη δειγματοληψία (δράση Α2), η οποία πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2013. Οι χάρτες θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στις πιλοτικές περιοχές του έργου (δράση C1). Οι χάρτες θα είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του έργου.
 • Το διαφημιστικό υλικό του έργου σχεδιάστηκε και ξεκίνησε η παραγωγή του (δράση D1).
 • Εργασίες βελτίωσης και διαχείρισης της ιστοσελίδας από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (δράση D1).
 • Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών ξεκίνησε τη δημιουργία του λογισμικού για το εργαλείο παρακολούθησης (monitoring tool).
 • Ανασκόπηση από το Πολυτεχνείο Κρήτης της υφιστάμενης βιβλιογραφίας σχετικά με ολοκληρωμένες πρακτικές καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού που έχουν υιοθετηθεί από άλλες Μεσογειακές χώρες, μεθόδων ελαχιστοποίησης των εξόδων (π.χ. λίπανσης, άρδευσης, αγοράς φυτοπροστατευτικών) καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού και άλλων παρόμοιων καλλιεργειών, καθώς και μελετών σχετικά με την Ανάλυση Κύκλου Ζωής (δράση C1). 

Ιούλιος 2013

 • Το διάστημα από 1 έως 5 Ιουλίου πραγματοποίηθηκε δειγματοληψία εδαφών και νερών στο πλαίσιο της Δράσης Α2. Συλλέχθηκαν 180 δείγματα εδάφους και 14 δείγματα νερού.
 • Συλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών σχεδόν 100 κιλά απόβλητα αποφλοίωσης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στα πειράματα κομποστοποίησης, στις δοκιμές φυτοτοξικότητας και στα πειράματα καλλιέργειας σε θερμοκήπιο της Δράσης A3.
 • Από τα πειράματα κομποστοποίησης προσδιορίστηκε βέλτιστη αναλογία υλικών για την παρασκευή κομπόστ. Νέες δοκιμές θα πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβριο στην Αίγινα σε μεγαλύτερη κλίμακα και στο Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών. Θα δοκιμαστεί επίσης εάν η προσθήκη του φυσικού ζεόλιθου κλινοπτιλόλιθου (clinoptilolite) οδηγεί στην παρασκευή καλύτερης ποιότητας προϊόντος (δράση Α3). 
 • Τα διαθέσιμα αποτελέσματα των αναλύσεων των εδαφικών και υδατικών δειγμάτων μελετήθηκαν, αξιολογήθηκαν και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων για την ανάπτυξη των χαρτών καταλληλότητας (δράση Α2).
 • Έγιναν βελτιώσεις στην ιστοσελίδα από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών καθώς εργασίες στη δυνατότητα εγγραφής μελών (δράση D1).
 • Βελτίωση της σελίδας με το φωτογραφικό υλικό και πρόσθεση πολύγλωσσης υποστήριξης (δράση D1).
 • Συλλογή και ερμηνεία των πρώτων απαντήσεων στα ερωτηματολόγια από το Πολυτεχνείο Κρήτης (δράση C2).
 • Ανάλυση των πρώτων δεδομένων που συλλέχθηκαν για την Ανάλυση Κύκλου Ζωής και αφορούν ελληνικά γεωργικά (μήλα, βαμβάκι κλπ). Έγιναν προκαταρκτικοί υπολογισμοί εισροών-εκροών ενέργειας και συγκριτική μελέτη (δράση C1)
 • Ενημερωτικό υλικό σχετικά με τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του AgroStrat διανεμήθηκε από τον καθηγητή Κ. Κομνίτσα (Πολυτεχνείο Κρήτης) σε δύο διεθνή συνέδρια στην Ιταλία και στην Τουρκία)-(δράση D1).
 • Η αγγλική έκδοση των ερωτηματολογίων της Δράσης C1 όσον αφορά την ΑΚΖ για την παραγωγή του κελυφωτού φυστικιού διανεμήθηκε μέσω e-mail σε επιστήμονες που ασχολούνται και σχετίζονται με τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας στον τομέα των Αγροτικών Ενώσεων σε άλλες χώρες. Στο πλαίσιο της Δράσης Α1, το Πολυτεχνείο Κρήτης συνέχισε τη συλλογή δεδομένων για την Αίγινα.

Ιούνιος 2013

 • Η ομάδα εργασίας του ΙΕΑ, η οποία είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία των χαρτών GIS εκτέλεση εργασίες ταξινόμησης και κατάταξης των εδαφών στην Αίγινα το διάστημα μεταξύ 17 και 21 Ιουνίου, ενώ συνέλεξε και δείγματα νερών (δράση Α2). Δείτε φωτογραφίες από τη διάνοιξη εδαφοτομών.
 • Τα πειράματα κομποστοποίηση συνεχίστηκαν και αυτόν το μήνα (δράση Α3).
 • Επεξεργασία των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων των εδαφικών και υδατικών δειγμάτων (δράση Α2).
 • Η αρχική έκθεση προόδου του έργου (Inception Report) υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 Ιουνίου 2013 (δράση Ε1).
 • Η συλλογή και η ταξινόμηση δεδομένων που αφορούν την Αίγινα αλλά και γενικά θέματα υποβάθμισης του εδάφους και ανακύκλωσης γεωργικών αποβλήτων συνεχίστηκε και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί (δράση Α1).
 • Ο κατάλογος δεδομένων είναι πλέον διαθέσιμος στην ιστοσελίδα. Ο κατάλογος θα εμπλουτίζεται συνεχώς κατά τη διάρκεια του έργου (δράση Α1 και D1).
 • Τα ερωτηματολόγια τα οποία είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα συμπληρώθηκαν με ενσωματωμένη πολυγλωσσική υποστήριξη (δράση Α1, C1, και C2).
 • Το Πολυτεχνείο Κρήτης συνέχισε τη συλλογή των δεδομένων που αφορούν την Αίγινα (δράση Α1).

Μαϊος 2013

 • Οι εταίροι του έργου διοργάνωσαν ανοικτή εκδήλωση στις 23 Μαΐου στο Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας στο πλαίσιο της δράσης D1 προκειμένου να παρουσιάσουν  με λεπτομέρεις το έργο στους παραγωγούς και την τοπική κοινωνία. Κατεβάστε την πρόσκληση της εκδήλωσης, το πρόγραμμα, την αφίσαΠαρακολουθήστε το βίντεο εδώ (από το Aegina Portal).
 • Η ομάδα εργασίας του ΙΜΣ επικεντρώθηκε στη βελτίωση και προσαρμογή του καταλόγου Δεδομένων της ιστοσελίδας (δράση D1).
 • Το Πολυτεχνείο Κρήτης μελέτησε κυρίως τις υπάρχουσες μεθόδους και πρακτικές για τη μείωση των δαπανών (π.χ. φυτοφάρμακα, χημικά λιπάσματα, νερό άρδευσης) που σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή και κυρίως την καλλιέργεια του κελυφωτού φυστικιού (δράση C1).

Απρίλιος 2013

 • Αναλύσεις των εδαφικών και υδατικών δειγμάτων που συλλέχθηκαν από την Αίγινα στο διαπιστευμένο εργαστήριο του ΙΕΑ (δράση Α2).
 • Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία εδαφών  από την ομάδα του Δρος Σ.  Θεοχαρόπουλου και συγκεντρώθηκαν περισσότερα εδαφικά δείγματα για τους χάρτες GIS και τον χάρτη καταλληλότητας. Συλλέχθηκαν επίσης και δείγματα νερών (δράση Α2).
 • Τα πειράματα κομποστοποίησης συνεχίζονται (δράση Α3).
 • Το Πολυτεχνείο Κρήτης ολοκλήρωσε το ερωτηματολόγιο το οποίο στοχεύει στη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την Ανάλυση Κύκλου Ζωής (δράση C1).
 • Και τα τρία ερωτηματολόγια (δύο από το ΙΕΑ και ένα από το Πολυτεχνείο Κρήτης) τυπώθηκαν και μοιράστηκαν στην Αίγινα, ενώ είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα όπου μπορούν να συμπληρωθούν on-line καθώς το ΙΜΣ κατασκευάσε ειδικές διαδραστικές ιστοσελίδες για να φιλοξενήσει τα τρία ερωτηματολόγια. 
 • Η Επιστημονική Υπεύθυνη και Συντονίστρια του έργου, Δρ. Μ. Ντούλα συμμετείχε, μετά από πρόσκληση, σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Ακαδημία Γεύσεων Αίγινας και ενημέρωσε τους συμμετέχοντες σχετικά με το έργο (δράση D1).
 • Αποφασίστηκε η συμμετοχή του Agrostrat στημ ετήσια μεγάλη εκδήλωση σχετικά με το φυστίκι Αιγίνης, το  Fistiki Fest 2013 το οποίο διοργανώνεται στην Αίγινα (δράση D1).
 • Το Πολυτεχνείο Κρήτης εργάστηκε στις υπάρχουσες μελέτες περιπτώσεων για τον υπολογισμό των εκροών-εισροών ενέργειας παρόμοιων καλλιεργειών με το κελυφωτό φυστίκι, και στην υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τον προσδιορισμό κατάλληλων ολοκληρωμένων σεναρίων αειφόρου καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L.) που έχουν υιοθετηθεί σε άλλες χώρες της Μεσογείου (δράση C1).

Μάρτιος 2013

 • Το διάστημα από 4 έως 7 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία εδαφών και νερών από την ομάδα του ΙΕΑ (Δρ. Μ. Ντούλα, Δρ. Β. Καββαδία, Π. Τούντα, Κ. Δημόπουλο και Α. Τσούτσικο) στο πλαίσιο της δράσης Α2.
 • Η δεύτερη ομάδα του ΙΕΑ (Δρ Θεοχαρόπουλος, Χ. Κολοβός, Π. Τούντας και Α. Τσούτσικος) στο πλαίσιο της δράσης για τη δημιουργία των χαρτών GIS και του χάρτη καταλληλότητας ταξίδεψε στην Αίγινα, στις 11 Μαρτίου, για 5 ημέρες και πραγματοποίησε δειγματοληψίες εδάφους. Συλλέχθηκαν 150 δείγματα εδάφους για τη χαρτογράφηση και 10 δείγματα νερού.
 • Προκειμένου οι εταίροι να έχουν ακριβή μετεωρολογικά δεδομένα για την ανάπτυξη των λογισμικών και των πρακτικών καλλιέργειας, το ΙΕΑ προχώρησε στην εκμίσθωση μετεωρολογικού σταθμού, ο οποίος θα εγκατασταθεί στην Αίγινα (δράσεις Α2, Α4, Β1 και Β2).
 • Ξεκίνησαν τα πειράματα κομποστοποίησης. Εκτός από απόβλητα αποφλοίωσης φυστικών χρησιμοποιούνται και άλλες πρώτες ύλες, όπως κοπριά,  άχυρο, πριονίδι και φύλλα.
 • Η ομάδα του ΙΜΣ συνέχισε την επεξεργασία της ιστοσελίδας προσθέτοντας πολυ-γλωσσική υποστήριξη και δυνατότητα μετάφρασης (Αγγλικά-Ελληνικά)-(δράση D1).
 • Στο πλαίσιο της Δράσης C2, το Πολυτεχνείο Κρήτης επικεντρώθηκε στην προκαταρκτική αναγνώριση των ιδιαίτερων κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών της Αίγινας με έμφαση στους αγρότες/παραγωγούς.
 • Δημιουργήθηκε και στάλθηκε ηλεκτρονικά το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου (δράση D1).

Φεβρουάριος 2013

 • Στο πλαίσιο της Δράσης Α1, το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών ετοίμασε δύο ερωτηματολόγια (στα ελληνικά και στα αγγλικά), ένα για του παραγωγούς κελυφωτού φυστικιού και ένα για το ευρύ κοινό και τις κοινωνικές ομάδες.
 • Στο πλαίσιο της ίδιας δράσης, το Πολυτεχνείο Κρήτης ετοίμασε ένα προκαταρκτικό ερωτηματολόγιο σχετικά με τις κοινωνικο-οικονομικές επιδράσεις της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού, προσαρμοσμένο σε διάφορες ομάδες- στόχους.
 • Η ομάδα, η οποία είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των χαρτών GIS και του χάρτη καταλληλότητας του εδάφους (επικεφαλής Δρ. Σ. Θεοχαρόπουλος) συνέλεξε δεδομένα ώστε να προετοιμαστούν οι εργασίες πεδίου για τη χαρτογράφηση της πιλοτικής περιοχής., την ταξινόμηση των εδαφών, την περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης υποβάθμισης των εδαφών της Αίγινας.
 • Στις 12 Φεβρουαρίου, συναντήθηκαν στο Ρέθυμνο τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής του έργου (δράση Ε2) τα οποία ανήκουν στο Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών και στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, προκειμένου να διευκρινιστούν και να οριστούν οι αρχές δράσεις για την κατασκευή των φορητών εργαλείων μέτρησης και της ανάπτυξης του λογισμικού των δράσεων Α4 και Β2.
 • Η δημιουργία του λογότυπου του AgroStrat ολοκληρώθηκε (δράση D1).
 • Η ιστοδελίδα του έργου ολοκληρώθηκε στα κύρια σημεία της και είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο (δράση D1).

Ιανουάριος 2013 

2012

Δεκέμβριος 2012

 • Το διάστημα μεταξύ 5 και 7 Δεκεμβρίου, εκπρόσωποι της ομάδας του ΙΕΑ (Δρ. Μ. Ντούλα, Δρ. Β. Καββαδίας και Δρ. Σ. Θεοχαρόπουλος) επισκέφθηκαν την Αίγινα προκειμένου να συναντηθούν με εκπροσώπους των τοπικών φορέων και των παραγωγών και να οργανώσουν την έναρξη των δράσεων του έργου (Δράσεις Α1 και Α2). Οι κυρίες Μ. Ράφτη και Αθ. Χατζηπέρη από την Περιφέρεια Αττικής συμμετείχαν επίσης στις συναντήσεις. Η ομάδα εργασίας συνεργάστηκε με τον κ. Νίκο Αλυφαντή (πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας) σε θέματα σχετικά με τη συμμετοχή των παραγωγών στις δράσεις δειγματοληψίας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί στην Αίγινα. Ακολούθησε προκαταρκτική επισκόπηση των περιοχών ενδιαφέροντος και γεωμορφολογική εκτίμηση αυτών. Στις 6 Δεκεμβρίου, η ομάδα επισκέφθηκε το Δήμαρχο της Αίγινας, κ. Σ. Σακκιώτη προκειμένου να τον ενημερώσει λεπτομερώς για το έργο. Έγιναν επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους διάφορων κοινωνικών ομάδων του νησιού. (Δείτε φωτογραφίες εδώ).
 • Το ΙΕΑ εξασφάλισε ορθο-φωτοχάρτες της Αίγινας από την Τοπογραφική υπηρεσία τους οποίου θα χρησιμοποιήσει στις δράσεις Α2 και Α3.
 • Το Πολυτεχνείο Κρήτης επικεντρώθηκε στη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα υδρο-γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Αίγινας, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κύριων υδατικών ρευμάτων και ταμιευτήρων. Συνέλεξε επίσης μετεωρολογικά δεδομένα των τελευταίων 10 χρόνων, πληθυσμιακά  τοπικές δραστηριότητες είδος επιχειρήσεων στο νησί, τις διαδικασίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της τοπικής παραγωγής καθώς και της διάθεσης αποβλήτων (δράση Α1).  
 • Αντίστοιχη εργασία εκπονήθηκε και από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, η ομάδα του οποίου επικεντρώθηκε κυρίως σε διαδικτυακές πηγές πληροφορίας (δράση Α1).
 • Το AGROSTRAT παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημερίδας του έργου PROSODOL στις 21 Δεκεμβρίου, 2012 στην Αθήνα (δράση D1).

Οκτώβριος/Νοέμβριος 2012

 • 1η Οκτωβρίου 2012 : Έναρξη του έργου.
 • Όλοι οι εταίροι του έργου, στο πλαίσιο της Δράσης Α1 ξεκίνησαν τη συλλογή, από διάφορες πηγές, δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με την πιλοτική περιοχή του έργου, την Αίγινα. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του Καταλόγου Δεδομένων της ιστοσελίδας καθώς και για τη συγγραφή του παραδοτέου με τίτλο "Εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης της Αίγινας"
 • Ξεκίνησαν από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών οι εργασίες για την κατασκευή της ιστοσελίδας του έργου (δράση D1).
 • Αποστολή Ενημερωτικού Δελτίου σχετικά με το έργο σε διάφορες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Το Δελτίο δημοσιεύτηκε και κυκλοφόρησε σε πολλές σελίδες στο διαδίκτυο (δράση D1).
 • Το Agrostrat συμμετείχε (Δρ. Μαρία Ντούλα και Δρ. Σ. Θεοχαρόπουλος) στην πρώτη συνάντηση (kick off meeting) των έργων LIFE τα οποία χρηματοδοτήθηκαν στην Ελλάδα και στην Κύπρο το 2011. Η συνάντηση έγινε στις 15 Νοεμβρίου 2012.
 • Η πρώτη συνάντηση των εταιρών του έργου πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών στις 27 Νοεμβρίου (δράση Ε2). Στη συνάντηση, εκτός από τους εταίρους, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων-Περιφέρεια Αττικής (κα Ματίνα Ράφτη-διευθύντρια και κα Αθανασία Χατζηπέρη) καθώς και η εκπρόσωπος της Εξωτερικής Ομάδας Παρακολούθησης των έργων LIFE Δρ. Γ. Βαλαώρα (Φωτογραφίες της συνάντησης).
 • Προετοιμασία της επίσκεψης μελών της ομάδας του Ινατιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών στην Αίγινα κατά το διάστημα 5 με 7 Δεκεμβρίου.