Θεματικοί Χάρτες Υδάτων Αίγινα

Στο πλαίσιο της Δράσης Α2, συλλέγονται δείγματα υδάτων, τα οποία κατά κύριο λόγο προέρχονται από γεωτρήσεις και χρησιμοποιούνται για την άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων, τα οποία στη συνέχεια αναλύονται στο εργαστήριο του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται κάθε δύο μήνες προκειμένου να γίνει αξιολόγηση της ποιότητας του νερού που χρησιμοποιείται στην άρδευση της φυστικιάς αλλά και άλλων καλλιεργειών.

Οι θεματικοί χάρτες, οι οποίοι παρουσιάζονται στη σελίδα αυτή, προέκυψαν από τα αποτελέσματα των αναλύσεων της 1ης δειγματοληψίας, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2013. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν πολύ υψηλές συγκεντρώσεις χλωριόντων, αλλά και τιμές ηλεκτρικής αγωγιμότητας, οι οποίες στις περισσότερες των περιπτώσεων ήταν κατά πολύ μεγαλύτερες των 3000μS/cm. Σε αρκετές περιπτώσεις μετρήθηκαν συγκεντρώσεις νιτρικών μεγαλύτερες των 50mg/L (όριο πόσιμου νερού).

 ΣΗΜ. Ο σχεδιασμός της δειγματοληψίας υδατικών δειγμάτων έγινε κατά τρόπο ώστε να είναι εφικτή η εξαγωγή συμπερασμάτων για τις επιπτώσεις της χρήσης του νερού στην καλλιέργεια της φυστικιάς και στην ποιότητα του εδάφους. 

Inventory category: