Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L.)

EC Environment - Life Programme

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιστημονικά άρθρα

English
Long-term field response of pistachio to irrigation water salinity, Agricultural Water Management Volume 185, 1 May 2017, Pages 1-12
Performance of pistachio (Pistacia vera L.) in warming Mediterranean orchards, Environmental and Experimental Botany, Volume 140, August 2017, Pages 76-85
Italian pistachios-Green Gold of Bronte
Pyrolysis for Biochar Purposes: A Review to Establish Current Knowledge Gaps and Research Needs, Environ. Sci. Technol. 2012, 46, 7939−7954
Assessment of biochar as feedstock in a direct carbon solid oxide fuel cell, RSC Adv., 2015, 5, 73399–73409
Efficiency of pecan shells and sawdust biochar on Pb and Cu adsorption, Desalination and Water Treatment 57 (2016) 3237–3246
Assessment of Pistachio Shell Biochar Quality and Its Potential for Adsorption of Heavy Metals, Waste Biomass Valor (2015) 6:805–816
Physical and chemical characterization of biochars derived from different agricultural residues, Biogeosciences, 11, 6613–6621, 2014
Recycling Pistachio’s Green Hull through Pre-Conditioning by a Screw Press, IJACS/2013/5-18/2048-2056
Assessment of properties of Tunisian agricultural waste composts: Application as components in reconstituted anthropic soils and their effects on tomato yield and quality, Resources, Conservation and Recycling 55 (2011) 785–792
Evolution of organic matter fractions after application of co-compost of sewage sludge with pruning waste to four Mediterranean agricultural soils. A soil microcosm experiment, Waste Management 30 (2010) 1957–1965
The Catalytic Co-pyrolysis of Waste Tires and Pistachio Seeds, Energy Sources, Part A, 36:2070–2077, 2014
Evaluation of the compost produced from mixed sludge of municipal wastewater treatment plant and pistachio hull waste, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 24 (116), 2014, 172-183
Assessment of Human and Ecosystem Risk Due to Agricultural Waste Compost Application on Soils: A Review, Environmental Forensics, 15:312–328, 2014
The effect of compost produced from pistachio and rice wastes on micronutrients and physiological parameters of Epipremnum aureum in greenhouse condition
Sewage sludge, compost and other representative organic wastes as agricultural soil amendments: Benefits versus limiting factors, Waste Management 40 (2015) 44–52
Determination of pesticide residues in some oilseeds and nuts using LC-MS/MS analysis, Fresenius Environmental Bulletin 24(2A), 2015, 615-620
Pest problems in pistachio producing areas of the world and their current means of control, Acta Horticulturae 1028, 2014, 163-170
Effects of tank-mixing of micronutrients and amitraz by foliar application on abundance of Agonoscena pistaciae in pistachio orchards, Turk J Agric For (2013) 37: 437-442
Influence of biochar amendments on the sorption–desorption of aminocyclopyrachlor, bentazone and pyraclostrobin pesticides to an agricultural soil, Science of the Total Environment 470–471 (2014) 438–443
New pistachio varieties show promise for California cultivation
Beneficial effects of biochar application to contaminated soils on the bioavailability of Cd, Pb and Zn and the biomass production of rapeseed (Brassica napus L.), Biomass and Bioenergy 57(2013) 196-204
The potential feasibility for soil improvement, based on the properties of biochars pyrolyzed from different feedstocks, J Soils Sediments (2013) 13:989–1000
Biogas production from pistachio (Pistacia vera L.) processing waste, Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 4(4), 2015, 767–772
Assessing the influence of compost and biochar amendments on the mobility and toxicity of metals and arsenic in a naturally contaminated mine soil, Environmental Pollution 186 (2014) 195-202
Effect of long-term salinity on growth, chemical composition and mineral elements of pistachio (Pistacia vera cv. Badami-Zarand) rootstock seedlings
Irrigation and irrigation management strategies of pistachio orchards
Land distribution in Aegina island according to CLC 2000
Land Use of Aegina 2007
Geological Map of Aegina
Simplified Geological map of Aegina
Factors affecting the export demand for U.S. Pistachios
Distribution of Aflatoxin in Pistachios, Distribution in Pistachio Process Streams J. Agric. Food Chem. 1996, 44, 1076-1084
Ελληνικά
Προδιαγραφές Ποιότητας και Διάθεση Κόμποστ: Η Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία
Studies on contamination level of aflatoxins in some dried fruits and nuts of Pakistan, Food Control 22 (2011) 426-429
Aflatoxin Variability in Pistachios, Applied and Environmental Microbiology, Apr. 1996, p. 1197–1202
Εγγραφή στο Επιστημονικά άρθρα
Top