Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L.)

EC Environment - Life Programme

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Φωτογραφικό Υλικό

Ομάδα εργασίας του LIFE-AgroStrat team επισκεύθηκε την Αίγινα το διάστημα μεταξύ 15 και 19 Νοεμβρίου 2016 με σκοπό να συλλέξει δείγματα εδάφους, νερού και αποβλήτων.

Στερεά απόβλητα κατεργασίας φυστικιών κομποστοποιήθηκαν σε ένα από τα δύο πιλοτικά χωράφια. 

Δύο απλά και χαμηλού κόστους συστήματα επεξεργασίας των αποβλήτων αναπτύχθηκαν από τη Δρα Μ. Ντούλα και τον Καθ. Κ. Κομνίτσα και εφαρμόστηκαν στα δύο πιλοτικά χωράφια στην Αίγινα. Και τα δύο είναι κατάλληλα για επεξεργασία των αποβλήτων στο χωράφι, δεν απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις για την εφαρμογή τους και προστατεύουν το έδαφος και τα υδατικά συστήματα από διαρροές και ανεξέλεγκτη διάθεση.

Διαδοχικές Δεξαμενές Συλλογής

Το σύστημα κατασκευάστηκε στην Αίγινα αξιοποιώντας πρώην, σχεδόν κατεστραμένη, εγκατάσταση εκτροφής χοίρων. Τα πέντε κελιά εκτροφής ανακατασκευάστηκαν και δημιουργήθηκε ένα διαδοχικό σύστημα συλλογής με υπερχείλιση. Τα απόβλητα συλλέγονται στις δεξαμενές, χωρίς να γίνει αρχικός διαχωρισμός των στερεών από τα υγρά απόβλητα και αφήνονται προς εξάτμιση του υγρού μέρους. Το στερεό που απομένει, κομποστοποιείται.

Ρηχές Δεξαμενές Εξάτμισης

Σύστημα δεξαμενών στις οποίες τα υγρά απόβλητα συλλέγονται και αφήνονται προς εξάτμιση. Πριν τη διάθεση, τα απόβλητα έχουν διαχωριστεί, με χρήση απλής τεχνολογίας διαχωρισμού, σε στερεά και υγρά. Τα στερεά κομποστοποιούνται, ενώ τα υγρά οδηγούνται στις δεξαμενές, οι οποίες έχουν καλυφθεί με προστατευτικά υλικά ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε διαρροή. Το σύστημα μπορεί να είναι μόνιμο ή να εγκαθίσταται κάθε περίοδο συγκομιδής, με διαστάσεις ανάλογες της αναμενόμενης παραγωγής.

Μία σειρά από επισκέψεις του έργου  ΑgroStrat πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο 2016, στη διάρκεια των οποίων ομάδες του έργου συνεργάστηκαν με παραγωγούς κελυφωτού φυστικιού και τους συνεταιρισμούς τους στα Μέγαρα, τη Λαμία, το Μώλο και τη Μάκρη.

Δύο απλά συστήματα συλλογής αποβλήτων σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν απο την Δρα Μ. Ντούλα και τον Καθ. Κ. Κομνίτσα στην Αίγινα, κατάλληλα για διαχείριση των αποβλήτων επεξεργασίας κελυφωτών φυστικιών σε επίπεδο χωραφιού.

Το πρώτο αποτελείται από ρηχές δεξαμενές εξάτμισης προστατευμένες με αδιαπέραστο υλικό, κατάλληλο για την εξάτμιση υγρών αποβλήτων μετά τον αρχικό διαχωρισμό τους από τα φλούδια και το δεύτερο από διαδοχικές τσιμεντένιες δεξαμενές κατάλληλο και για συλλογή αποβλήτων χωρίς αρχικό διαχωρισμό υγρών από στερεών.

Και τα δύο συστήματα είναι απλά στην κατασκευή, ασφαλή και μπορούν να εφαρμοστούν από τους παραγωγούς για τη διαχείριση των αποβλήτων κατά την παραγωγή τους στο χωράφι.

Το έργο AgroStrat συμμετείχε στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Αειφόρου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, 23-25 Ιουνίου, Λεμεσός, Κύπρος.

Στη διάρκεια του συνεδρίου διοργανώθηκε ημερίδα του έργου στις 25 Ιουνίου στο πλαίσιο της συνεδρίας "Γεωργικά Απόβλητα"

Στις 25 Φεβρουαρίου το Agrostrat βρέθηκε με παραγωγούς κελυφωτού φυστικιού στην Ποντοηράκλεια, Κιλκίς. Στην περιοχή πρόκειται να πραγματοποιηθεί μία από τις πιλοτικές δράσεις του έργου εφαρμογής αειφόρων καλλιεργητικών πρακτικών μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017. Κατά την επίσκεψη πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία εδάφους από την περιοχή.

Αναπτύχθηκαν GIS Χάρτες Καταλληλότητας των Εδαφών της Αίγινας για τη διασπορά υγρών αποβλήτων αποφλοίωσης κελυφωτών φυστικιών. Εκτός από το γενικό Χάρτη Καταλληλότητας του νησιού, ο οποίος λαμβάνει υπόψη ως περιορισμούς στη διασπορά των αποβλήτων φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των περιοχών (κλίση, μηχανική σύσταση, διηθητικότητα, ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, αλατότητα, κ.α.), αναπτύχθηκαν και επιμέρους χάρτες για κάθε μία από τις εδαφικές ιδιότητες, οι οποίες κατά τη διάρκεια του έργου βρέθηκε ότι επηρεάζονται περισσότερο από τη διάθεση των αποβλήτων (ολικό άζωτο, διαθέσιμος φώσφορος, ανταλλάξιμο κάλιο, διαθέσιμος χαλκός και ψευδάργυρος). Τα δεδομένα των χαρτών ενσωματώθηκαν στο Λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας ώστε να διευκολυνθούν οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στην επιλογή κατάλληλων περιοχών για τη διασπορά των αποβλήτων αλλά και για να είναι δυνατός ο υπολογισμός των ενδεδειγμένων ποσοτήτων αποβλήτων, ώστε να μην προκληθούν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και ειδικά στην ποιότητα του εδάφους. Η μεθοδολογία η οποία εφαρμόστηκε για την αξιολόγηση των εδαφικών δεδομένων και να προκύψουν οι αντίστοιχοι χάρτες είναι η κατηγοριοποίηση σε κλάσεις καταλληλότητας κατά FAO (1976)#. 

#FAO. (1976). A Framework for Land Evaluation. Soil Resources Management and Conservation Service Land and Water Development Division. FAO Soil Bulletin No. 32. FAO-UNO, Rome.

Αναπτύχθηκαν GIS Χάρτες Καταλληλότητας Εδαφών για τη διασπορά στερεών αποβλήτων αποφλοίωσης κελυφωτών φυστικιών της Αίγινας. Εκτός από το γενικό Χάρτη Καταλληλότητας του νησιού, ο οποίος λαμβάνει υπόψη ως περιορισμούς στη διασπορά των αποβλήτων φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των περιοχών (κλίση, μηχανική σύσταση, διηθητικότητα, ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, αλατότητα, κ.α.), αναπτύχθηκαν και επιμέρους χάρτες για κάθε μία από τις εδαφικές ιδιότητες, οι οποίες κατά τη διάρκεια του έργου βρέθηκε ότι επηρεάζονται περισσότερο από τη διάθεση των αποβλήτων αυτών (ολικό άζωτο, διαθέσιμος φώσφορος, ανταλλάξιμο κάλιο, διαθέσιμος χαλκός και ψευδάργυρος). Τα δεδομένα των χαρτών ενσωματώθηκαν στο Λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας ώστε να διευκολυνθούν οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στην επιλογή κατάλληλων περιοχών για τη διασπορά των αποβλήτων αλλά και για να είναι δυνατός ο υπολογισμός των ενδεδειγμένων ποσοτήτων αποβλήτων, ώστε να μην προκληθούν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και ειδικά στην ποιότητα του εδάφους. Η μεθοδολογία η οποία εφαρμόστηκε για την αξιολόγηση των εδαφικών δεδομένων και να προκύψουν οι αντίστοιχοι χάρτες είναι η κατηγοριοποίηση σε κλάσεις καταλληλότητας κατά FAO (1976)#

#FAO. (1976). A Framework for Land Evaluation. Soil Resources Management and Conservation Service Land and Water Development Division. FAO Soil Bulletin No. 32. FAO-UNO, Rome.

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο Κέντρο Βαρδατών εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας από τον κ. Νίκο Παπαδόπουλο (Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας) και την συντονίστρια του έργου Δρ. Μαρία Ντούλα. Το σεμινάριο απευθύνονταν σε παραγωγούς, γεωπόνους και κυρίως στους αγροτικούς συνεταιρισμούς της περιοχής. Στη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκε το λογισμικό και οι τρόποι λειτουργίας του. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στην εισαγωγή αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων εδάφους, νερού και κόμποστ, στην εξαγωγή γνωμάτευσης ως προς την ποιότητας αυτών, στην εισαγωγή χημικής ανάλυσης εδάφους και εξαγωγή συμβουλευτικής λίπανσης καθώς και στη χρήση της εφαρμογής σύνδεσης με Κέντρα Διαχείρισης (συνεταιρισμούς, Δήμους, Περιφέρειες).

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015

Την Πεμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Κάστρου Λαμίας ημερίδα, στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν αποτελεσμάτα του έργου αλλά και γενικά θέματα καλλιέργειας κελυφωτού φυστικιού. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, ενώ παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Στερεάς Ελλάδας, κ. Γ. Κελαϊδίτης καθώς και ο Αντιδήμαρχος Λαμιέων κ. Π. Ριζάκος.

Το AgroStrat συμμετείχε ενεργά στην 7η Γιορτή Φιστικιού στην Αίγινα με περίπτερο στην έκθεση στο λιμάνι της Αίγινας, και συμμετοχή εκπροσώπων των επιστημονικών φορέων σε δύο διοργανώσεις του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015

Εκπαίδευση στο Λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας από τον κ. Νίκο Παπαδόπουλο (Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας). Στη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκε το λογισμικό και οι τρόποι λειτουργίας του. Οι συμμετέχοντες-παραγωγοί εκπαιδεύτηκαν στην εισαγωγή αποτελέσμάτων χημικών αναλύσεων εδάφους, νερού και κόμποστ και στην εξαγωγή γνωμάτευσης ως προς την ποιότητα αυτών καθώς και στην εισαγωγή χημικής ανάλυσης εδάφους και εξαγωγή συμβουλευτικής λίπανσης.

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015

Συμμετοχή στην Ημερίδα του Συλλόγου "Αγροτικά Σεμινάρια".

Στην ημερίδα συμμετείχαν από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο η Δρ. Μαρία Ντούλα, από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ οι Δρ.Σίδερης Θεοχαρόπουλος και Δρ. Βίκτωρ Καββαδίας 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του LIFE AgroStrat στην 7η Γιορτή Φυστικιού, διοργανώθηκε από τον Αγροτικό Σύλλογο Αίγινας εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους παραγωγούς την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Συλλόγου, έγινε εκπαίδευση των παραγωγών στο Λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας από τον κ. Νίκο Παπαδόπουλο (Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας).

Οι συμμετέχοντες-παραγωγοί εκπαιδεύτηκαν στην εισαγωγή αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων εδάφους, νερού και κόμποστ και στην εξαγωγή γνωμάτευσης ως προς την ποιότητα αυτών καθώς και στην εισαγωγή χημικής ανάλυσης εδάφους και εξαγωγή συμβουλευτικής λίπανσης. Στο σεμινάριο συμμετείχαν από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο η Δρ. Μ. Ντούλα (υπεύθυνη του έργου) και από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ο Δρ. Β. Καββαδίας.

 
 1. Διαχειμάζουσα μορφή ψύλλας φιστικιάς σε φύλλο
 2. Εκδύσεις πάνω σε φύλλο φιστικιάς από τζιτζικάκι
 3. Ευρύτομο πάνω σε καρπό φιστικιάς εν ώρα ωοτοκίας
 4. Ζήμια σε καρπό από τρογοκάρπο
 5. Ζημιά σε καρπούς από ευρυτόμο
 6. Ζημιά σε καρπούς από σκώρο φιστικιάς
 7. Καλοκαιρινή μορφή ψύλλας φιστικιάς πάνω σε καρπό
 8. Κουκούλι σκόρου
 9. Μελιτώματα και καπνιά από τζιτζικάκι σε ταξικαρπία φιστικιάς
 10. Νεαρές προνύμφες βρωμούσας πάνω σε καρπό φιστικιάς
 11. Νύμφη ευρύτομου λίγο πριν την τελειοποίηση και έξοδο του ακμαίο σε περσινό καρπό
 12. Νύμφη σκώρου φιστικιάς σε ζημιωμένο καρπό
 13. Προνύμφη ευρυτόμου
 14. Προνύμφη σκώρου φιστικιάς μέσα σε νεαρό μίσχο ταξικαρπίας
 15. Προνυμφικά στάδια ψύλλας φιστικιάς και αυγό με μίσχο (κάτω στο κέντρο)
 16. Προνυμφικά στάδια ψύλλας
 17. Προνυμφικό στάδιο από τζιτζικάκι
 18. Σύλληψη ψυλλών από ιστό αράχνης
 19. Σύλληψη ψυλλών φιστικιάς (πορτοκαλί έντομα) και άλλων εντόμων σε κίτρινη κολλητική παγίδα
 20. Τέλειο έντομο σκώρου φιστικιάς με την χαρακτηριστική κλίση στη στάση
 21. Τέλειο έντομο τρογοκάρπου
 22. Τζιτζιικάκι έντομο
 23. Τζιτζικάκι πάνω  σε εκπτυσσόμενα μάτια φιστικιάς
 24. Τζιτζικάκι προνύμφη
 25. Φιστίκια ζημιωμένα από Ευρύτομο
 26. Φυλλοφάγο σκαθάρι φιστικιάς
 27. Φυλλοφάγο σκαθάρι φιστικιάς
 28. Χαρακτηριστικές στοές σκολύτη  πάνω σε ξύλο φιστικιάς

Φωτογραφίες από,
Αθανασία Χατηπέρη, Γεωπόνος ΔΑΟΚ Νήσων Αττικής

Στις 20 Μαϊου πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης στην Αίγινα εκδήλωση την οποία διοργάνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Αίγινας για την ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου. Μέρος της διοργάνωσης αφιερώθηκε στην παρουσίαση του Λογισμικού Διαχείρισης Καλλιέργειας του AgroStrat ενώ ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση και εκπαίδευση στη χρήση και στις δυνατότητες του λογισμικού.

Ομιλητές εκ μέρους του έργου ήταν:  

Δρ. Μαρία Ντούλα - Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο - Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Δρ. Βίκτωρ Καββαδίας - Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Στη διάρκεια Το έργο AgroStrat και μετά από συστηματικές δειγματοληψίες εδαφών στο νησί, κατασκευάστηκαν θεματικοί χάρτες εδαφικών ιδιοτήτων του νησιού. Οι χάρτες χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του Λογισμικού Διαχείρισης Καλλιέργειας και του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Καλλιέργειας της Δράσης Β1.

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών κατασκεύασε ειδικά όργανα μέτρησης εδαφικών ιδιοτήτων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους παραγωγούς καθώς είναι μικρού κόστους και εύκολα στη χρήση. Οι παραγωγοί μπορούν να μετρήσουν υγρασία εδάφους, pH και ηλεκτρική αγωγιμότητα. Τα όργανα θα δοκιμαστούν και τελειοποιηθούν στη διάρκεια της δράσης Β1.

Στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της 6ης Γιορτής Φυστικιού, διοργανώθηκαν από το AgroStrat μία ενημερωτική ημερίδα και μία επίδειξη κομποστοποίησης.

Στην ενημερωτική ημερίδα συμμετείχαν πολίτες και παραγωγοί από την Αίγινα, αλλά και άλλες παεριοχές της Ελλάδας. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου αλλά και θέματα άρδευσης, λίπανσης, διάβρωσης και υποβάθμισης του εδάφους και διαχείρισης αποβλήτων.

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2014 διοργανώθηκε επίδειξη κομποστοποίησης των αποβλήτων κατεργασίας φυστικιών στη διάρκεια της οποίας η Δρ. Μ. Ντούλα εξήγησε και παρουσίασε τη μέθοδο η οποία αναπτύχθηκε στη διάρκεια του έργου AgroStrat για την παρασκευή υψηλής ποιότητας κόμποστ με χρήση αποβλήτων φυστικών, κοπριάς, άχυρου και ζεόλιθου. 

Στις 29 και 30 Μαϊου 2014 η Δρ. Μαρία Ντούλα επισκέφθηκε περιοχές στη Λάρισα όπου καλλιεργείται κελυφωτό φυστίκι και είχε συναντήσεις με τοπικούς παραγωγούς και γεωπόνους. Πραγματοποιήθηκαν και δειγματοληψίες εδαφών και νερών.

Η 4η δειγματοληψία εδαφών και νερών πραγματοποιήθηκε στην Αίγινα από ομάδα δειγματοληψίας του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών το διάστημα μεταξύ 18 και 22 Μαρτίου 2014.

Στις 9 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους δύο Συνεταιρισμών Φυστικοπαραγωγών στη Φθιώτιδα. Η Δρ. Μαρία Ντούλα συναντήθηκε με τον κ. Μ. Μπούργο, μέλος του ΔΣ του Συνεταιρισμού Φυστικοπαραγωγών Μάκρης, συζήτησαν για τους στόχους του AgroStrat, τα αναμενόμενα αποτελέσματα καθώς και τρόπους συνεργασίας του Συνεταιρισμού με τους εταίρους του έργου για την καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν. Η κ. Ντούλα συναντήθηκε και με τους κ.κ. Ι. Χονδρόπουλο (Πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγών Κελυφωτού Φυστικιού Μώλου-Θερμοπυλών) και Β. Σεβαστόπουλο (Αντιπρόεδρο του Συνεταιρισμού) και συζήτησαν τα ίδια θέματα. Πραγματοποιήθηκε επίσης και δειγματοληψία εδαφών και νερών απο την περιοχή.

Πολλοί μικροί και μεγάλοι τετράποιδοι φίλοι ακολουθούν το ΑgroStrat σε κάθε του βήμα. Συχνά παρακολουθούν τις ομάδες δειγματοληψίας, άλλες φορές "εισβάλουν" στα δωμάτιά μας και διανυκτερεύον και άλλες φορές συμμετέχουν στη δειγματοληψία!!!

 

Οι πρώτες φωτογραφίες από τη συμμετοχή του AgroStrat στο 5o Φεστιβάλ Φιστικιού, 19-22 Σεπτεμβρίου, 2013. Στο περίπτερο του AgroStrat, εκτός από το έντυπο υλικού του έργου, υπήρχε και μοιράστηκε στους επισκέπτες πληροφοριακό υλικό και για τα έργα OLIVE-CLIMA και PROSODOL.

Προκειμένου να γίνει δειγματοληψία φύλλων, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην Αίγινα του Δρ. Β. Καββαδία και της Καθ. Άννας Ασημακοπούλου (εξωτ. συνεργάτης του έργου). Ελήφθησαν δείγματα από δέντρα που επηρεάζονται από την αλατότητα, τη χρήση λιπασμάτων και τη διάθεση των αποβλήτων επεξεργασίας των φυστικιών. Οι φωτογραφίες ελήφθησαν από την Καθ. Άννα Ασημακοπούλου, την οποία ευχαριστούμε πολύ.

Η 2η δειγματοληψία δειγμάτων εδάφους και νερού πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο από ομάδα του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών. Στη διάρκεια της δειγματοληψίας εγκαταστάθηκε στην περιοχή μετεωρολογικός σταθμός.

Ομάδα εργασίας του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών, αποτελούμενη από τη Δρ. Μ. Ντούλα, Δρ. Β. Καββαδία, Κ. Δημόπουλο, Π. Τούντα, Αθ. Τσούτσικο επισκέφθηκε την Αίγινα και πραγματοποίησε δειγματοληψίες εδαφικών και υδατικών δειγμάτων. Συλλέχθηκαν 280 εδαφικά και 15 υδατικά δείγματα. Την ομάδα του ΙΕΑ συνόδεψε η Καθ. Άννα Ασημακοπούλου, μέλος της Εξωτερικής Επιστημονικής Επιτροπής του έργου. 

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2012 στο Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος εκπρόσωποι όλων των εταίρων, ενώ σημαντική ήταν και η συμμετοχή εκρποσώπων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. Στη συνάντηση συμμετείχε και η εκπρόσωπος της Εξωτερικής Ομάδας παρακολούθησης των έργων LIFE, Δρ. Γ. Βαλαώρα.

Συμμετέχοντες 

Όνομα

Φορέας

Όνομα

Φορέας

Δρ. Μ. Ντούλα

ΙΕΑ

Α. Χλιαουτάκης

ΙΜΣ

Δρ. Β. Καββαδίας

ΙΕΑ

Καθ. Κ. Κομνίτσας

Π.Κ.

Δρ. Σ. Θεοχαρόπουλος

ΙΕΑ

Δρ. Γ.Μπάρτζας

Π.Κ.

Δρ. Π. Κουλουμπής

ΙΕΑ

Δρ. Γ. Βαλαώρα

Astrale

Δρ. Β. Μαυραγάνης

ΙΕΑ

Μ. Ράφτη

Π.Α.

Κ. Ελαιόπουλος

ΙΕΑ

Α. Χατζηπέρη

Π.Α.

Δρ. Α. Σαρρής

ΙΜΣ

 

 

ΙΕΑ : Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, ΙΜΣ: Ινστιτούτο Μεσoγειακών Σπουδών, Π.Κ. : Πολυτεχνείο Κρήτης, Π.Α. : Περιφέρεια Αττικής, Astrale: Εξωτερική Ομάδα παρακολούθησης έργων LIFE

Top