Αποτύπωση και Αξιολόγηση Περιβαλλοντικής Κατάστασης Αίγινας

Αποτύπωση και Αξιολόγηση Περιβαλλοντικής Κατάστασης Αίγινας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου LIFE11 ENV/GR/951 με τίτλο «Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση εντατικά καλλιεργούμενων εδαφών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (PistachiaveraL.) - Agrostrat» και αφορά στην αποτύπωση της περιβαλλοντικής κατάστασης της Αίγινας καθώς και στην καταγραφή της κοινωνικής δομής και της πολιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς του νησιού.

Το έργο AgroStrat, το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και το Πολυτεχνείο Κρήτης, ως βασικό στόχο έχει την ανάπτυξη στρατηγικών προστασίας του εδάφους και γενικά του αγροτικού περιβάλλοντος στις περιοχές της Μεσογείου, οι οποίες βρίσκονται υπό τον κίνδυνο ερημοποίησης, καλλιεργούνται εντατικά  και επηρεάζονται τόσο από ανθρωπογενείς, όσο και φυσικές πιέσεις.

Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πηγές (τοπικές /εθνικές αρχές, ιδρύματα και ενώσεις, τοπικούς φορείς, παραγωγούς και ενώσεις πολιτών).

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και παρουσιάζονται αφορούν:

  • Υδρο-και γεω-μορφολογικά χαρακτηριστικά
  • Μετεωρολογικά δεδομένα
  • Κύρια υδάτινα ρεύματα
  • Πληθυσμό και τοπικές δραστηριότητες
  • Συνολικά καλλιεργούμενες εκτάσεις, εκτάσεις οι οποίες καλλιεργούνται με κελυφωτό φυστίκι, ετήσια παραγωγή φυστικιών, παραγωγή αποβλήτων καλλιέργειας φυστικόδεντρων, άλλα είδη αποβλήτων της περιοχής, διαχείριση γεωργικών και αστικών αποβλήτων
  • Καλλιεργητικές πρακτικές, χρήση φυτοφαρμάκων, κομποστοποίηση, ανακύκλωση γεωργικών αποβλήτων, κ.α.
  • Επιπτώσεις της διάθεσης και της διαχείρισης των αποβλήτων στην ποιότητας του εδάφους και των υδατικών συστημάτων, αξιολόγηση της ποιότητας του περιβάλλοντος στις περιοχές διάθεσης και των προβλημάτων που προκαλούνται στην τοπική κοινωνία, κ.α.

Καθώς η Αίγινα είναι η βασική πιλοτική περιοχή του έργου, εκεί όπου εφαρμόστηκαν όλες οι δράσεις του, η αξιολόγηση και χρήση στη συνέχεια των παραπάνω πληροφοριών και δεδομένων, βοήθησε στην κατανόηση των προβλημάτων, τόσο των ειδικών (προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τους στόχους του έργου), όσο και γενικότερων (κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών) και στην ανάπτυξη και εφαρμογή των προβλεπόμενων δράσεων του έργου. 

Authors: 
Μαρία Ντούλα, Κωνσταντίνος Κομνίτσας, Απόστολος Σααρής
Affiliation: 
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Πολυτεχνείο Κρήτης Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ

Chronology: