Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L.)

EC Environment - Life Programme

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ερμηνεία Ανάλυσης Αρδευτικού Νερού

Στη μελέτη αυτή δίνονται κατευθυντήριες γραμμές ερμηνείας της ανάλυσης του αρδευτικού νερού, καθώς ο βαθμός στον οποίο η ποιότητα του αρδευτικού νερού επηρεάζει τη καλλιέργεια, το έδαφος και το αρδευτικό δίκτυο εξαρτάται και από παράγοντες όπως το κλίμα, το έδαφος, οι χρησιμοποιούμενες καλλιεργητικές τεχνικές, κατασκευαστικά στοιχεία του αρδευτικού δικτύου κ.α. Για παράδειγμα καλλιέργειες που αναπτύσσονται σε περιοχές με ήπιο κλίμα στηδιάρκεια του καλοκαιριού μπορούν να ανεχθούν υψηλότερη αλατότητα στο νερό άρδευσης σε σχέση με καλλιέργειες που αναπτύσσονται σε ξηροθερμικές συνθήκες.

Authors: 
Κωνσταντίνος Πεπονάκης
Affiliation: 
Γεωπόνος, M.Sc.
Chronology: 
Inventory category: 
Top